Bước chuyển biến trong phát triển kinh tế xã hội ở huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

Những năm gần đây, Ủy ban nhân dân Huyện Bắc Mê đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; an ninh, quốc phòng.
Tỉnh Hà Giang: Hoạt động biên mậu sụt giảm do chính sách “Zero Covid” của Trung Quốc TP Hà Giang: 7 mũi nhọn cho phát triển kinh tế trong giai đoạn tới

Là huyện vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của tỉnh Hà Giang, những năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Mê đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; an ninh, quốc phòng.

Kinh tế phát triển khá

Giai đoạn 2021-2025, huyện Bắc Mê xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án đã ban hành để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Mê lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt chuyển đổi khung thời vụ, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng để thích ứng với biến đổi khí hậu; Tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất; nâng cao năng suất lao động, sản xuất theo chuỗi giá trị. Chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đổi mới cơ chế phân bổ nguồn lực đầu tư, ưu tiên thu hút các nguồn lực của xã hội phát triển các lĩnh vực huyện có thế mạnh theo hướng phát triển bền vững.

Kiên định với mục tiêu ấy, thời gian qua, kinh tế xã hội địa phương đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Trong 9 tháng đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022. Kết quả thực hiện: 14 chỉ tiêu UBND tỉnh giao đã có 03 chỉ tiêu đạt 100% trở lên, 02 chỉ tiêu đạt từ 90 đến dưới 100%; 01 chỉ tiêu đạt dưới 50%, 08 chỉ tiêu đánh giá cuối năm %.

Đối với 45 chỉ tiêu huyện giao (25 chỉ tiêu chủ yếu, 20 chỉ tiêu cụ thể) có 16 chỉ tiêu đạt 100% trở lên; 10 chỉ tiêu đạt từ 90 đến dưới 100%; 03 chỉ tiêu đạt từ 70 đến dưới 90%; 01 chỉ tiêu đạt từ 50 đến dưới 70%; 15 chỉ tiêu tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện vào cuối năm.

Bên cạnh đó, huyện Bắc Mê chú trọng phát triển cơ cấu kinh tế hợp lý, bền vững theo hướng tăng nhanh dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ - du lịch, coi trọng phát triển nông, lâm nghiệp - thuỷ sản. Điều chỉnh cơ cấu nội bộ ngành, lĩnh vực theo hướng ưu tiên phát triển những ngành, lĩnh vực có tính đột phá, nông nghiệp, du lịch, hạ tầng giao thông, tạo sinh kế cho người dân… Tăng cường mở rộng liên kết vùng với thành phố Hà Giang, huyện Vị Xuyên, huyện Yên Minh; huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng; huyện Na Hang, Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Kết nối với thị trường Trung Quốc qua Cửa khẩu Thanh Thủy – Hà Giang, Cửa khẩu Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng... nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế so sánh để thu hút đầu tư, tiêu thụ hàng hóa nông sản, phát triển du lịch, dịch vụ.

Bước chuyển biến trong phát triển kinh tế xã hội ở huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang
Cánh đồng mẫu tại Huyện Bắc Mê

Cùng với đó, huyện Bắc Mê xác định đưa các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và mang lại giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị bền vững, nâng cao giá trị thu hoạch/ha đất trồng cây hàng năm. Nghiên cứu, từng bước hình thành, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

Trong 9 tháng năm 2022, Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm thực hiện 9.311,0 ha, đạt 100,4% kế hoạch, bằng 99,0% so cùng kỳ (cùng kỳ 9.398,4 ha); Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 34.071,9/34.015,5 tấn, đạt 100,2% kế hoạch, bằng 99,1% so với cùng kỳ (cùng kỳ 34.380,4 tấn); Giá trị bình quân trên 1 ha đất canh tác ước đạt 55,2/55,2 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch, bằng 102,6 % so với cùng kỳ (cùng kỳ 53,8 triệu đồng).

Bước chuyển biến trong phát triển kinh tế xã hội ở huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang
Mô hình chăn nuôi bà tại Huyện Bắc Mê

Cùng với đó, huyện Bắc Mê tiếp tục thực hiện Đề án nửa triệu con đại gia súc của tỉnh theo hướng phát triển chăn nuôi tập trung, theo vùng với quy mô trang trại, gia trại trâu, bò, lợn đen, dê, gia cầm bản địa gắn với nâng cao chất lượng đàn giống, trồng cỏ thâm canh gắn với chế biến phục vụ chăn nuôi. Đồng thời, thực hiện tốt công tác thú y và bảo vệ môi trường, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện tốt việc liên kết trong thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi nhằm ổn định đầu ra cho người chăn nuôi. Tiếp tục đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản theo vùng có lợi thế về mặt nước như: Yên Phong, Yên Phú, Lạc Nông, Minh Ngọc, Thượng Tân.

Mặt khác, huyện tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đẩy mạnh trồng rừng sản xuất theo hướng thâm canh, thực hiện trồng mới 3.500 ha rừng kinh tế bằng giống tốt, có giá trị kinh tế cao, theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững. Quan tâm bảo tồn một số loài cây lâm nghiệp bản địa, khoanh nuôi tái sinh, phục hồi rừng tự nhiên, rừng đầu nguồn để nâng cao giá trị đa dạng sinh học, ưu tiên phát triển cây dược liệu dưới tán rừng, phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 lên 65%.

Đặc biệt, huyện Bắc Mê còn khuyến khích các tổ chức tín dụng trên địa bàn đẩy mạnh huy động vốn, mở rộng tín dụng, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh. Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tiếp cận với các nguồn vốn, đặc biệt là các nguồn vốn vay ưu đãi để thực hiện phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ngoài ra, huyện còn phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các điểm khai thác khoáng sản, nhà máy thủy điện hoạt động có hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường. Tập trung phát triển các cơ sở chế biến nông, lâm sản gắn với xây dựng vùng nguyên liệu; khuyến khích đầu tư, khôi phục, phát triển nghề thủ công truyền thống của địa phương nhằm thu hút lực lượng lao động tại chỗ, lao động nhàn rỗi, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tiếp tục đưa kinh tế phát triển nhanh và bền vững

Trong thời gian tới, huyện Bắc Mê xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng toàn diện, nhanh, bền vững; thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo; rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền, các dân tộc trên địa bàn; giảm dần số thôn, xã đặc biệt khó khăn; từng bước hình thành các trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa có giá trị; phát triển nguồn nhân lực; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở; tiếp tục củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; giữ vững khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh

Bên cạnh đó, về phát triển kinh tế, tiếp tục tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, hướng dẫn nhân dân phát triển nông lâm nghiệp.

Bước chuyển biến trong phát triển kinh tế xã hội ở huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang
Mô hình trồng rau tại Huyện Bắc Mê

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng chung của 8 xã (Thượng Tân, Giáp Trung, Yên Phong, Phú Nam, Đường Hồng, Đường Âm, Phiêng Luông, Yên Cường). Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các công trình chuyển tiếp năm trước sang và các công trình trong kế hoạch năm 2022 và các công trình xây dựng nông thôn mới đảm bảo theo đúng hợp đồng, tiến độ thanh quyết quyết toán các công trình xây dựng hoàn thành và bàn giao quản lý, khai thác sử dụng theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường và đôn đốc các nhà thầu thi công xây dựng trên địa bàn đảm bảo đúng thiết kế, chất lượng, kỹ thuật, thẩm mĩ, tiến độ theo quy định. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022, đảm bảo đúng kế hoạch, phấn đấu các nguồn vốn được giao giải ngân đạt 100% trong năm.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ giá cả và chất lượng hàng hóa thị trường; tăng cường giám sát, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xúc tiến đầu tư. Kiểm tra các hoạt động của các thành phần kinh tế năm 2022. Tiếp tục thực hiện giải thể đối với các HTX hoạt động không hiệu quả, thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn không hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, triển khai thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo đúng quy định. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đúng kế hoạch.

Văn Huyện

Tin mới nhất

Chuyện về những “cây đại thụ” lan tỏa tinh thần mới trong xóa đói giảm nghèo

Chuyện về những “cây đại thụ” lan tỏa tinh thần mới trong xóa đói giảm nghèo

Để thực hiện hiệu quả công tác “xóa đói giảm nghèo”, nhiều địa phương đã có những chính sách linh hoạt; trong đó đặc biệt phát huy vai trò của người có uy tín.
Những trái ngọt từ “vườn cây giảm nghèo”

Những trái ngọt từ “vườn cây giảm nghèo”

Nhờ nguồn thu ổn định từ những vườn cây trĩu quả, nhiều hộ dân trong đó có không ít bà con vùng dân tộc thiểu số đã thoát nghèo, có điều kiện vươn lên làm giàu.
Dồn sức để giảm nghèo trên mảnh đất "xứ trầm hương”

Dồn sức để giảm nghèo trên mảnh đất "xứ trầm hương”

Ca dao có câu: “Khánh Hòa biển rộng non cao. Trầm hương Vạn Giã - yến sào Nha Trang”, cho thấy Khánh Hòa từ xưa là tỉnh có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế.
Lai Châu: “Quả ngọt” từ chính sách phát triển nông nghiệp hàng hoá

Lai Châu: “Quả ngọt” từ chính sách phát triển nông nghiệp hàng hoá

Từ một địa phương miền núi còn gặp nhiều khó khăn, giờ đây, bà con các dân tộc tỉnh Lai Châu đã có nguồn thu bền vững từ chính tiềm năng nông nghiệp địa phương.
“Hạt ngọc nâu” trên đỉnh núi mù sương

“Hạt ngọc nâu” trên đỉnh núi mù sương

Là địa phương có thế mạnh về dòng cà phê đặc sản Arabica, Lâm Đồng đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để nâng cao giá trị cho “hạt ngọc nâu” địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc Khmer

Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc Khmer

Việc thực hiện chính sách nhằm hỗ trợ sinh kế giúp bà con đồng bào dân tộc Khmer cải thiện đời sống.
Thanh Hóa: Thương hiệu vịt Cổ Lũng giúp người dân vùng Bá Thước nâng cao thu nhập

Thanh Hóa: Thương hiệu vịt Cổ Lũng giúp người dân vùng Bá Thước nâng cao thu nhập

Vịt Cổ Lũng là sản phẩm nông nghiệp hàng hóa nổi tiếng, giúp đồng bào dân tộc Thái ở xã Cổ Lũng, huyện miền núi Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa thoát nghèo bền vững.
Thanh Hoá: Nghề dệt thổ cẩm giúp đồng bào dân tộc Thái thoát nghèo bền vững

Thanh Hoá: Nghề dệt thổ cẩm giúp đồng bào dân tộc Thái thoát nghèo bền vững

Nghề dệt thổ cẩm không chỉ là nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc Thái ở xã Lũng Niêm, mà dệt thổ cẩm còn giúp đồng bào dân tộc Thái thoát nghèo bền vững.
Tăng sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số từ việc bán tín chỉ carbon

Tăng sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số từ việc bán tín chỉ carbon

Với việc tham gia mua bán giảm phát thải thông qua tín chỉ carbon sẽ góp phần nâng cao đời sống và sinh kế cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm: Giúp bà con miền núi xóa đói giảm nghèo

Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm: Giúp bà con miền núi xóa đói giảm nghèo

Nhờ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã giúp nhiều bà con nơi đây thoát đói, giảm nghèo…
Hậu Giang: Khơi dậy tinh thần vượt khó giúp người nghèo chủ động vươn lên

Hậu Giang: Khơi dậy tinh thần vượt khó giúp người nghèo chủ động vươn lên

Hậu Giang phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh bình quân từ 1%/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số trên 2%/năm.
Nghệ An: Bộ đội hỗ trợ sinh kế, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số

Nghệ An: Bộ đội hỗ trợ sinh kế, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số

Việc hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Nghệ An đã tạo động lực để họ có việc làm, tạo thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo.
Longform | Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc

Longform | Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc

Chương trình “Sinh kế cộng đồng” được triển khai từ năm 2017 đến nay đã góp phần tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc ở các địa phương.
Người dân miền núi Nghệ An vào rừng hái

Người dân miền núi Nghệ An vào rừng hái 'lộc trời', chế biến thành đặc sản

Tháng 8- 9 hàng năm, tới mùa măng người dân ở các huyện miền núi Nghệ An lại băng rừng đi hái “lộc trời”, chế biến thành đặc sản, kiếm thêm thu nhập.
Thanh Hóa: Ước mơ có một cây cầu của người dân xã miền núi Cẩm Vân đang dần hiện thực

Thanh Hóa: Ước mơ có một cây cầu của người dân xã miền núi Cẩm Vân đang dần hiện thực

Sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi, người dân xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa chuẩn bị có một cây cầu với tổng mức đầu tư khoảng 330 tỷ đồng.
Thanh Hóa: Nghề khai thác, chế biến thủy sản giúp người dân phường Hải Bình thoát nghèo, làm giàu

Thanh Hóa: Nghề khai thác, chế biến thủy sản giúp người dân phường Hải Bình thoát nghèo, làm giàu

Nghề khai thác, chế biến thủy sản đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, giúp người dân phường Hải Bình không chỉ thoát nghèo, mà còn làm giàu.
Phát huy vai trò tuyên truyền chính sách và hỗ trợ kỹ thuật khuyến nông theo hướng “cầm tay chỉ việc”

Phát huy vai trò tuyên truyền chính sách và hỗ trợ kỹ thuật khuyến nông theo hướng “cầm tay chỉ việc”

Thời gian qua, công tác khuyến nông tại Quảng Trị có nhiều bước tiến quan trọng góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững
Chung tay cùng người Cơ Tu giữ rừng

Chung tay cùng người Cơ Tu giữ rừng

Người Cơ Tu gần rừng, hiểu rừng và mong muốn giữ rừng cho phát triển bền vững. Tuy nhiên, để giữ rừng, cần sự chung tay của toàn xã hội.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu: Cần chiến lược tổng lực cho sâm Ngọc Linh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu: Cần chiến lược tổng lực cho sâm Ngọc Linh

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam với kỳ vọng phát triển sâm Ngọc Linh trở thành ngành công nghiệp "tỷ đô" trong tương lai không xa.
Bắc Hà phát triển cây chè Shan tuyết chủ lực giảm nghèo bền vững

Bắc Hà phát triển cây chè Shan tuyết chủ lực giảm nghèo bền vững

Tính đến hết tháng 7 năm 2023, tổng diện tích chè Shan tuyết trên địa bàn huyện Bắc Hà đạt 1.036ha tại 02 xã Bản Liền (873ha) và Tả Củ Tỷ (163ha).
Người đồng bào Xơ-đăng trở thành tỷ phú nhờ trồng sâm Ngọc Linh

Người đồng bào Xơ-đăng trở thành tỷ phú nhờ trồng sâm Ngọc Linh

Sinh ra và lớn lên trên đỉnh núi Ngọc Linh, ông Nguyễn Văn Lượng (50 tuổi, đồng bào dân tộc Xơ-đăng) đến nay đã thành tỷ phú với việc trồng sâm Ngọc Linh.
Quảng Nam: Bán 65kg sâm, thu về gần 9,5 tỷ đồng từ phiên chợ sâm Ngọc Linh

Quảng Nam: Bán 65kg sâm, thu về gần 9,5 tỷ đồng từ phiên chợ sâm Ngọc Linh

Phiên chợ thu hút trên 5.500 lượt khách đến tham quan, mua sắm với doanh thu khoảng 10 tỷ đồng. Trong đó riêng mặt hàng sâm củ Ngọc Linh thu về gần 9,5 tỷ đồng.
Độc, lạ cây sâm Ngọc Linh nặng gần 1 kg được rao bán 700 triệu đồng

Độc, lạ cây sâm Ngọc Linh nặng gần 1 kg được rao bán 700 triệu đồng

Cây sâm Ngọc Linh với 9 nhánh, nặng gần 1 kg được chủ nhân rao bán với giá 700 triệu đồng tại phiên chợ sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam).
Xây dựng Nam Trà My thành trung tâm giống dược liệu quý hiếm của quốc gia

Xây dựng Nam Trà My thành trung tâm giống dược liệu quý hiếm của quốc gia

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhấn mạnh cần quyết tâm xây dựng huyện Nam Trà My thật sự là “thủ phủ sâm Ngọc Linh”, trung tâm giống dược liệu quý hiếm của quốc gia.
Quảng Nam: Rộn ràng phiên chợ sâm Ngọc Linh dịp 20 năm thành lập huyện Nam Trà My

Quảng Nam: Rộn ràng phiên chợ sâm Ngọc Linh dịp 20 năm thành lập huyện Nam Trà My

Phiên chợ có 60 gian hàng của các cơ sở kinh doanh và người đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã trồng sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam).
Xem thêm

Đọc nhiều

Mobile VerionPhiên bản di động