Gia Lai: Tuyên truyền khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên xóa đói giảm nghèo cho đồng bào

Tỉnh Gia Lai cần chú trọng tuyên truyền thay đổi nhận thức người dân bằng cách khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên xóa đói giảm nghèo.
Gia Lai: Thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Gia Lai: Nỗ lực đạt mục tiêu 108.000 tỷ đồng doanh thu dịch vụ năm 2023 Gia Lai: Nâng cao năng lực xuất khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên giới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong 5 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh Gia Lai đã quan tâm, chú trọng đầu tư về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật cho công tác tuyên truyền.

Đến nay, 17 huyện, thị xã, thành phố đều có cơ sở truyền thanh - truyền hình với 724 cụm loa (703 cụm loa công nghệ FM và 21 cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông); 186 đài truyền thanh cấp xã, trong đó có 162 đài truyền thanh công nghệ FM với 1.797 cụm loa và 24 đài ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông với 242 cụm loa; 17 trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao cấp huyện; 140 trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã; 1.524 nhà văn hóa - khu thể thao ở thôn, làng, tổ dân phố; 17 thư viện. Ngoài ra, 100% xã, phường, thị trấn đều có Trang thông tin điện tử và thành lập ban biên tập thực hiện việc đưa tin, bài về hoạt động của địa phương.

Đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền miệng được xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động từ tỉnh đến cơ sở, góp phần quan trọng đưa thông tin chính thống đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Toàn tỉnh hiện có 5 báo cáo viên cấp trung ương, 43 báo cáo viên cấp tỉnh, 443 báo cáo viên cấp huyện và tương đương, 3.611 tuyên truyền viên cơ sở. Mặt khác, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động ứng dụng công nghệ hiện đại để tổ chức công tác thông tin cơ sở. Hiện nay, hệ thống hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở đã được kết nối thông suốt; 100% trụ sở UBND cấp xã đều có bảng tin công cộng niêm yết, cung cấp thông tin thiết yếu cho người dân và thành lập, duy trì trang thông tin điện tử.

Gia Lai: Tuyên truyền khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên xóa đói giảm nghèo cho đồng bào
Hệ thống loa truyền thanh tại các xã của Gia Lai

2 năm qua, nhờ tiếp cận thông tin về các mô hình làm kinh tế hiệu quả trên sách báo và ứng dụng vào thực tế, cuộc sống của 19 gia đình thành viên trong Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi làng Biăh của Hội Nông dân xã A Dơk (huyện Đak Đoa) ngày một ổn định. Sau khi thành lập, Tổ hội đã đề ra nội quy sinh hoạt vào ngày 15 hàng tháng, các thành viên cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi phù hợp, hiệu quả để cùng phát triển kinh tế. Các thành viên còn đóng góp xây dựng quỹ để giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Anh Veih - Tổ trưởng Tổ hội nghề nghiệp làng Biăh cho biết: “Trong các buổi sinh hoạt, qua các kênh thông tin, thành viên nắm bắt mô hình hay thường đưa ra để tất cả cùng thảo luận, học hỏi. Sau đó, lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện của địa phương để cùng bàn bạc áp dụng vào thực tiễn sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo”.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã triển khai thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ viễn thông. Cùng với đó, tăng cường cung cấp thông tin về kiến thức, kỹ năng, mô hình, kinh nghiệm lao động sản xuất cho người dân sinh sống trên địa bàn các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại các xã đặc biệt khó khăn, tỉnh đã đầu tư điểm cung cấp thông tin công cộng phục vụ để hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ thông tin thiết yếu bắt nhịp với nhu cầu cuộc sống hiện nay.

Gia Lai: Tuyên truyền khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên xóa đói giảm nghèo cho đồng bào
Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát về công tác tuyên truyền giảm nghèo về thông tin tại tỉnh Gia Lai

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cho biết: Từ đầu năm đến nay, 15 huyện, thị xã, thành phố được đầu tư với tổng số tiền trên 2,7 tỷ đồng. Các xã được tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động đài truyền thanh xã và sản xuất mới các tác phẩm báo chí, các sản phẩm truyền thông khác. Qua đó, đã kịp thời hỗ trợ thông tin đến từng hộ gia đình qua đài truyền thanh của xã, kết nối đến các thôn, bản.

Có thể nói, những cách làm cụ thể trong công tác tuyên truyền đã giúp người dân hiểu được tầm quan trọng của việc thoát nghèo. Nhiều hộ đã tự nguyện nộp đơn xin được thoát nghèo, mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế, chuyển đổi giống cây trồng mới, vật nuôi gắn với thị trường tiêu thụ nông sản, tự lực vươn lên thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại sự giúp đỡ, hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng. Bên cạnh đó, các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan cũng được xóa bỏ, người dân có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường... điều này đã góp phần thúc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Tỉnh Gia Lai đề ra mục tiêu năm 2023 giảm tỷ lệ hộ nghèo 2% (phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 8,1%); tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số giảm trên 3%. Để đạt được mục tiêu đó, Gia Lai sẽ tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, nhất là người dân nhằm chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bễn vững, đảm báo mức thu nhập tối thiểu tăng dần.

Chiều 7/9, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi khảo sát về công tác tuyên truyền giảm nghèo về thông tin tại tỉnh Gia Lai.

Theo Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Gia Lai, thời gian qua, việc triển khai các hoạt động giảm nghèo về thông tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Công tác hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo sử dụng dịch vụ viễn thông, tiếp cận thông tin, giảm nghèo về thông tin; việc nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở; tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động thông tin… được chú trọng.

Công tác tuyên truyền đã được triển khai kịp thời, đồng bộ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Gia Lai chú trọng tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về các nội dung triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giảm nghèo thông tin) với nhiều hình thức phong phú…

Các cơ quan báo chí Trung ương, ngành, địa phương và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hình thức thông tin tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách, pháp luật về công tác giảm nghèo và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Việc xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, lực lượng tuyên truyền nòng cốt cơ sở được cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố, kiện toàn…

Sau khi lắng nghe các ý kiến tại buổi khảo sát, bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao sự sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở của tỉnh Gia Lai trong công tác tuyên truyền giảm nghèo về thông tin, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền lưu ý thời gian tới trong công tác tuyên truyền cần chú trọng thay đổi nhận thức người dân bằng cách khơi dậy tinh thần tự lực tự cường, vươn lên xóa đói giảm nghèo; kết hợp linh hoạt các phương thức tuyên truyền truyền thống và hiện đại. Mặt khác, kịp thời cung cấp những thông tin chính thống, bổ ích để giúp người dân nâng cao nhận thức trong chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả các hợp phần, dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Ngân Thương

Tin mới nhất

Hỗ trợ xây dựng và cải tạo nhà vệ sinh trường học tại vùng khó khăn

Hỗ trợ xây dựng và cải tạo nhà vệ sinh trường học tại vùng khó khăn

Ở nhiều điểm trường tại các địa bàn khó khăn, nhà vệ sinh trường học đạt chuẩn vẫn còn rất thiếu thốn, ảnh hưởng đến sức khỏe và kết quả học tập của học sinh.
Đưa kiến thức pháp luật đến với đồng bào vùng cao

Đưa kiến thức pháp luật đến với đồng bào vùng cao

Không chỉ Pà Cò - điểm nóng ma tuý trên mảnh đất Mai Châu (Hoà Bình) mà nhiều địa phương vùng cao xưa nay vốn ẩn chứa nhiều tệ nạn xã hội giờ đã rất bình yên.
Giảm nghèo thông tin vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Quan trọng và thiết thực

Giảm nghèo thông tin vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Quan trọng và thiết thực

Các chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt đã được nhiều kết quả tích cực.
Tín dụng chính sách: Tạo nguồn lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi lựa chọn những cơ hội lớn

Tín dụng chính sách: Tạo nguồn lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi lựa chọn những cơ hội lớn

Việt Nam là một trong những quốc gia làm tốt chiều cạnh giảm nghèo trong mục tiêu thiên niên kỷ, và tín dụng chính sách có vai trò rất lớn trong quá trình này.
Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi

Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi

Đây là chia sẻ của ông Phan Hồng Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc về vấn đề chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo và đối tượng chính sách.

Tin cùng chuyên mục

Mở rộng hơn nữa đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn chính sách tín dụng

Mở rộng hơn nữa đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn chính sách tín dụng

Chính sách tín dụng với người nghèo và đối tượng chính sách đã đi vào cuộc sống, song để nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ thì vẫn còn rào cản cần tháo gỡ...
Ngày 8/11, Tọa đàm Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 8/11, Tọa đàm Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

9h30 ngày mai (8/11), Báo Công Thương dự kiến tổ chức Tọa đàm “Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.
Thúc đẩy sản xuất, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thủ đô

Thúc đẩy sản xuất, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thủ đô

Sau 3 năm, vùng dân tộc thiểu số và miền núi Hà Nội đã có bước tiến quan trọng, thể hiện sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Vướng về cơ chế chính sách, muốn làm mà không thể làm được - ĐBQH đề nghị truy trách nhiệm các bộ, ngành chủ trì các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG).
Từ chuyện mô hình chăn nuôi, ĐBQH nêu vướng mắc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia

Từ chuyện mô hình chăn nuôi, ĐBQH nêu vướng mắc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị sớm ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn.
Bài 2: Tăng cường truyền thông giảm nghèo - cách nào hiệu quả?

Bài 2: Tăng cường truyền thông giảm nghèo - cách nào hiệu quả?

Để nâng cao hiệu quả công tác cung cấp thông tin cho bà con vùng sâu, vùng xa góp phần phát triển kinh tế Nhà nước vẫn giữ vai trò dẫn dắt chủ đạo.
Bài 1: Nỗ lực từ chủ trương lớn

Bài 1: Nỗ lực từ chủ trương lớn

Giảm nghèo thông tin là một chủ trương lớn, cấu phần quan trọng trong chương trình giảm nghèo bền vững được các địa phương, Bộ ngành nỗ lực thực hiện.
Ngày 19/10: Tọa đàm Hỗ trợ tiếp cận thông tin sản xuất, kết nối thị trường nông sản cho vùng khó khăn

Ngày 19/10: Tọa đàm Hỗ trợ tiếp cận thông tin sản xuất, kết nối thị trường nông sản cho vùng khó khăn

Ngày 19/10, Báo Công Thương tổ chức Toạ đàm “Hỗ trợ tiếp cận thông tin sản xuất, kết nối thị trường nông sản cho các xã nghèo, huyện nghèo".
Ngày 18/10: Toạ đàm "Nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin thị trường cho đồng bào nghèo vùng khó khăn"

Ngày 18/10: Toạ đàm "Nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin thị trường cho đồng bào nghèo vùng khó khăn"

Thực hiện chương trình giảm nghèo thông tin, Báo Công Thương tổ chức Toạ đàm "Nâng cao hiệu qủa cung cấp thông tin thị trường cho đồng bào nghèo vùng khó khăn"
Thanh Hóa: Kết quả đáng ghi nhận trong công tác giảm nghèo bền vững

Thanh Hóa: Kết quả đáng ghi nhận trong công tác giảm nghèo bền vững

Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Thanh Hóa giảm, năm 2023 ước còn 3,49%, bình quân giai đoạn 2022-2023 giảm 1,65%/năm, cao hơn so với mục tiêu kế hoạch.
Hành trình 21 năm gieo niềm tin và khát vọng cho hộ nghèo, đối tượng chính sách

Hành trình 21 năm gieo niềm tin và khát vọng cho hộ nghèo, đối tượng chính sách

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đáp ứng nhu cầu vay vốn của đông đảo người nghèo và các đối tượng chính sách khác ở 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước.
Bài 2: Ưu tiên phát triển đường bộ và hàng không

Bài 2: Ưu tiên phát triển đường bộ và hàng không

Đường bộ và hàng không là hai loại hình giao thông trọng tâm cần được ưu tiên đầu tư nhằm giúp các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ phát triển.
Bài 1: Trở lực từ thiếu hạ tầng giao thông

Bài 1: Trở lực từ thiếu hạ tầng giao thông

Thiếu hạ tầng giao thông được xác định là nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng tới phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương vùng Trung du và miền núi Bắc bộ.
Thừa Thiên Huế: Thực hiện chính sách đặc thù trong giảm nghèo bền vững

Thừa Thiên Huế: Thực hiện chính sách đặc thù trong giảm nghèo bền vững

Tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện rà soát, xác định nguyên nhân, các chính sách đặc thù... nhằm đưa ra các giải pháp, chính sách cụ thể trong giảm nghèo bền vững.
Chính sách khuyến công: Đồng hành cùng bà con khu vực miền núi giảm nghèo

Chính sách khuyến công: Đồng hành cùng bà con khu vực miền núi giảm nghèo

Chính sách khuyến công với độ mở lớn đã và đang hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi giảm nghèo một cách hiệu quả.
Thanh Hóa: Triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững

Thanh Hóa: Triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững

Thanh Hóa đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới hàng năm 1,5% trở lên, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững.
Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Còn bất cập gì?

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Còn bất cập gì?

Công tác lập kế hoạch và phân bổ vốn còn bất cập, chưa sát với tình hình thực tiễn; nhiều địa phương sử dụng kết quả từ điều tra dân tộc thiểu số cũ.
Cơ bản thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm

Cơ bản thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã đạt một số kết quả tích cực, đời sống người nghèo, địa bàn nghèo có bước cải thiện, nâng cao.
Bộ Công Thương: Thúc đẩy tiêu thụ nông sản miền núi, vùng dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm

Bộ Công Thương: Thúc đẩy tiêu thụ nông sản miền núi, vùng dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm

Bà Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương đã có cuộc trao đổi với phóng viên về vấn đề tiêu thụ nông sản miền núi, vùng dân tộc.
Phát triển thị trường cho sản phẩm miền núi, vùng đồng bào dân tộc

Phát triển thị trường cho sản phẩm miền núi, vùng đồng bào dân tộc

Là khu vực tập trung nhiều sản phẩm đặc sản chất lượng, việc tìm đầu ra cho sản phẩm vùng miền núi, đồng bào dân tộc luôn được quan tâm đặc biệt.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mobile VerionPhiên bản di động