Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi

Đây là chia sẻ của ông Phan Hồng Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc về vấn đề chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo và đối tượng chính sách.
Tín dụng chính sách xã hội: “Điểm sáng” trong hệ thống các chính sách giảm nghèo Phát huy vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Xin ông cho biết những nét cơ bản nhất về vai trò của tín dụng chính sách đối với việc giảm nghèo?

Tín dụng chính sách là một hình thức tín dụng đặc biệt, đặc biệt ở chỗ phi lợi nhuận; nguồn tín dụng chính sách này đến từ ngân sách nhà nước là chính; hơn thế, thủ tục để tiếp cận với nguồn vốn mang tính chất ưu đãi cho những đối tượng yếu thế trong xã hội, thủ tục đơn giản, lãi suất ưu đãi so với ngân hàng thương mại.

Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi
Ông Phan Hồng Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc

Những năm qua, tín dụng chính sách đã phát huy được vai trò quan trọng của mình, đó là đòn bẩy kinh tế vùng dân tộc thiểu số miền núi. Điều này thể hiện ở những điểm chính: Đây là công cụ chính sách của Đảng, Nhà nước để người dân tiếp cận được nguồn vốn và mang lại hiệu quả to lớn trong suốt 2 thập niên vừa qua; giúp người nghèo - đối tượng yếu thế trong xã hội tiếp cận được nguồn tín dụng, tránh được bẫy tín dụng đen.

Với chính sách tương đối rộng và phủ khắp, từ tín dụng cho người nghèo, tín dụng hộ cận nghèo, tín dụng hộ mới thoát nghèo, tín dụng học sinh sinh viên, tín dụng tạo việc làm, tín dụng vùng khó khăn, đặc biệt vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 6 chính sách lớn này thời gian qua đã phát huy được vai trò.

Bên cạnh đó, nguồn tín dụng tiếp cận được từ Ngân hàng Chính sách xã hội với mức lãi suất ưu đãi đó là đòn bẩy thực sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giúp bà con thoát nghèo. Như vậy sẽ góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội ở vùng này.

Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự xã hội; góp phần ngăn chặn tệ cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước: Giai đoạn 2001 - 2005 từ 17% xuống 7%; giai đoạn 2005 - 2010 từ 22% xuống 9,45%; giai đoạn 2011 - 2015 từ 14,2% xuống 4,25%; giai đoạn 2016 - 2021 từ 9,88% xuống 2,23%.

Hiện nay trên cả nước có bao nhiêu địa phương thực hiện trích ngân sách địa phương uỷ thác sang ngân hàng chính sách xã hội để tiếp sức cho người dân vươn lên phát triển kinh tế, thưa ông?

Qua công tác theo dõi 52 tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chúng tôi thấy tất cả các tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt những tỉnh còn khó khăn về kinh tế, chưa tự cân đối được nguồn ngân sách, còn nhận nguồn hỗ trợ từ Trung ương như Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình, Trà Vinh, Sóc Trăng… nhưng đã dành một nguồn ngân sách thỏa đáng cho công tác xóa đói giảm nghèo, đặc biệt cho tín dụng chính sách thông qua ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội. Đến nay, 100% các tỉnh, huyện vùng dân tộc thiểu số đã thực hiện được chính sách này. Đây là một điểm sáng trong thực hiện tín dụng chính sách thời gian vừa qua.

Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi
Tín dụng chính sách là đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi
Hiện nay, 100% đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện đã cân đối, ủy thác vốn ngân sách địa phương sang ngân hàng chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay, đưa tổng nguồn vốn thực hiện của ngân hàng chính sách xã hội đến ngày 30/9/2023 đạt 333 nghìn tỷ đồng, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 310 nghìn tỷ đồng.

Theo ông, để hệ thống ngân hàng chính sách xã hội thực sự là cơ quan thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách của Nhà nước về hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững, chúng ta cần chú trọng những giải pháp gì, đặc biệt là vấn đề về vốn?

Câu chuyện chúng ta nhắc đến là tín dụng chính sách - đòn bẩy để đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng và người nghèo nói chung, những đối tượng yếu thế trên cả nước thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Hơn 20 năm qua chúng ta đã thực hiện hiệu quả chính sách này, vậy giải pháp trong thời gian tới chúng ta cần phải bàn đó là câu chuyện chiến lược.

Lần đầu tiên Chính phủ đã ban hành một chiến lược về chính sách dân tộc bằng Nghị quyết số 10 của Chính phủ. Quốc hội cũng lần đầu tiên ban hành Nghị quyết 88 phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Hiến pháp 2013, điều 5 lần đầu tiên quy định khoản 4 là câu chuyện Nhà nước thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội toàn diện ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước.

Đây là điểm mới của Hiến pháp 2013 qua 10 năm thực hiện đến nay đã triển khai những vấn đề mang tính dài hơi. Quan điểm của Đảng, cụ thể là Ban Bí thư có Chỉ thị số 40 ban hành năm 2014 về việc nâng cao sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách và Kết luận số 06 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40.

Tuy nhiên, theo tôi, công tác tín dụng chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phải thực hiện căn cơ. Hiện, Việt Nam có 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xóa đói giảm nghèo bền vững. Ba chương trình này không thể tách rời độc lập mà sẽ gắn kết ở tính nhân dân. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi là vùng không thể chia cắt. Vì thế, việc gắn kết, lồng ghép 3 chương trình mục tiêu quốc gia rất quan trọng, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Trung ương đã có Ban chỉ đạo trung ương, để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia này có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo cùng 3 bộ trưởng của 3 bộ, ngành. Các tỉnh phải do Chủ tịch là nhạc trưởng, phải thực hiện phù hợp với thực tiễn, tránh thực hiện manh mún, dàn trải.

Bên cạnh đó, phải thay đổi câu chuyện truyền thống, đó là muốn hỗ trợ được người nghèo vùng đó thì cần phải nắm lấy các doanh nghiệp, đặc biệt là mô hình hợp tác xã sản xuất theo chuỗi giá trị như thế nào để nâng cao hiệu quả; phải thổi hồn được các sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thông qua phát triển du lịch, OCOP...

Cần phải nhấn mạnh thêm, đầu tàu kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được xác định trong chương tình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo; chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, phát triển hàng hóa theo chuỗi giá trị đã cho vay đến tận các xã, doanh nghiệp trong vùng với tỷ lệ người dân tộc thiểu số tham gia đạt tỷ lệ là được phép tiếp cận với nguồn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả thì phải có cơ chế phối hợp giữa các sở ngành liên quan, phát huy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng chung tay góp sức thực hiện công tác giảm nghèo với mục tiêu hết sức nhân văn đó là “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ngoài ra, song song với phát triển kinh tế cần phải thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Tín dụng chính sách xã hội là một trong những công cụ, giải pháp quan trọng của Đảng và Nhà nước trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trân trọng cảm ơn ông!

Thanh Tâm thực hiện

Tin mới nhất

Hỗ trợ xây dựng và cải tạo nhà vệ sinh trường học tại vùng khó khăn

Hỗ trợ xây dựng và cải tạo nhà vệ sinh trường học tại vùng khó khăn

Ở nhiều điểm trường tại các địa bàn khó khăn, nhà vệ sinh trường học đạt chuẩn vẫn còn rất thiếu thốn, ảnh hưởng đến sức khỏe và kết quả học tập của học sinh.
Đưa kiến thức pháp luật đến với đồng bào vùng cao

Đưa kiến thức pháp luật đến với đồng bào vùng cao

Không chỉ Pà Cò - điểm nóng ma tuý trên mảnh đất Mai Châu (Hoà Bình) mà nhiều địa phương vùng cao xưa nay vốn ẩn chứa nhiều tệ nạn xã hội giờ đã rất bình yên.
Giảm nghèo thông tin vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Quan trọng và thiết thực

Giảm nghèo thông tin vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Quan trọng và thiết thực

Các chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt đã được nhiều kết quả tích cực.
Tín dụng chính sách: Tạo nguồn lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi lựa chọn những cơ hội lớn

Tín dụng chính sách: Tạo nguồn lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi lựa chọn những cơ hội lớn

Việt Nam là một trong những quốc gia làm tốt chiều cạnh giảm nghèo trong mục tiêu thiên niên kỷ, và tín dụng chính sách có vai trò rất lớn trong quá trình này.

Tin cùng chuyên mục

Mở rộng hơn nữa đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn chính sách tín dụng

Mở rộng hơn nữa đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn chính sách tín dụng

Chính sách tín dụng với người nghèo và đối tượng chính sách đã đi vào cuộc sống, song để nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ thì vẫn còn rào cản cần tháo gỡ...
Ngày 8/11, Tọa đàm Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 8/11, Tọa đàm Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

9h30 ngày mai (8/11), Báo Công Thương dự kiến tổ chức Tọa đàm “Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.
Thúc đẩy sản xuất, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thủ đô

Thúc đẩy sản xuất, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thủ đô

Sau 3 năm, vùng dân tộc thiểu số và miền núi Hà Nội đã có bước tiến quan trọng, thể hiện sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Vướng về cơ chế chính sách, muốn làm mà không thể làm được - ĐBQH đề nghị truy trách nhiệm các bộ, ngành chủ trì các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG).
Từ chuyện mô hình chăn nuôi, ĐBQH nêu vướng mắc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia

Từ chuyện mô hình chăn nuôi, ĐBQH nêu vướng mắc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị sớm ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn.
Bài 2: Tăng cường truyền thông giảm nghèo - cách nào hiệu quả?

Bài 2: Tăng cường truyền thông giảm nghèo - cách nào hiệu quả?

Để nâng cao hiệu quả công tác cung cấp thông tin cho bà con vùng sâu, vùng xa góp phần phát triển kinh tế Nhà nước vẫn giữ vai trò dẫn dắt chủ đạo.
Bài 1: Nỗ lực từ chủ trương lớn

Bài 1: Nỗ lực từ chủ trương lớn

Giảm nghèo thông tin là một chủ trương lớn, cấu phần quan trọng trong chương trình giảm nghèo bền vững được các địa phương, Bộ ngành nỗ lực thực hiện.
Ngày 19/10: Tọa đàm Hỗ trợ tiếp cận thông tin sản xuất, kết nối thị trường nông sản cho vùng khó khăn

Ngày 19/10: Tọa đàm Hỗ trợ tiếp cận thông tin sản xuất, kết nối thị trường nông sản cho vùng khó khăn

Ngày 19/10, Báo Công Thương tổ chức Toạ đàm “Hỗ trợ tiếp cận thông tin sản xuất, kết nối thị trường nông sản cho các xã nghèo, huyện nghèo".
Ngày 18/10: Toạ đàm "Nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin thị trường cho đồng bào nghèo vùng khó khăn"

Ngày 18/10: Toạ đàm "Nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin thị trường cho đồng bào nghèo vùng khó khăn"

Thực hiện chương trình giảm nghèo thông tin, Báo Công Thương tổ chức Toạ đàm "Nâng cao hiệu qủa cung cấp thông tin thị trường cho đồng bào nghèo vùng khó khăn"
Thanh Hóa: Kết quả đáng ghi nhận trong công tác giảm nghèo bền vững

Thanh Hóa: Kết quả đáng ghi nhận trong công tác giảm nghèo bền vững

Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Thanh Hóa giảm, năm 2023 ước còn 3,49%, bình quân giai đoạn 2022-2023 giảm 1,65%/năm, cao hơn so với mục tiêu kế hoạch.
Hành trình 21 năm gieo niềm tin và khát vọng cho hộ nghèo, đối tượng chính sách

Hành trình 21 năm gieo niềm tin và khát vọng cho hộ nghèo, đối tượng chính sách

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đáp ứng nhu cầu vay vốn của đông đảo người nghèo và các đối tượng chính sách khác ở 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước.
Bài 2: Ưu tiên phát triển đường bộ và hàng không

Bài 2: Ưu tiên phát triển đường bộ và hàng không

Đường bộ và hàng không là hai loại hình giao thông trọng tâm cần được ưu tiên đầu tư nhằm giúp các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ phát triển.
Bài 1: Trở lực từ thiếu hạ tầng giao thông

Bài 1: Trở lực từ thiếu hạ tầng giao thông

Thiếu hạ tầng giao thông được xác định là nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng tới phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương vùng Trung du và miền núi Bắc bộ.
Thừa Thiên Huế: Thực hiện chính sách đặc thù trong giảm nghèo bền vững

Thừa Thiên Huế: Thực hiện chính sách đặc thù trong giảm nghèo bền vững

Tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện rà soát, xác định nguyên nhân, các chính sách đặc thù... nhằm đưa ra các giải pháp, chính sách cụ thể trong giảm nghèo bền vững.
Chính sách khuyến công: Đồng hành cùng bà con khu vực miền núi giảm nghèo

Chính sách khuyến công: Đồng hành cùng bà con khu vực miền núi giảm nghèo

Chính sách khuyến công với độ mở lớn đã và đang hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi giảm nghèo một cách hiệu quả.
Thanh Hóa: Triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững

Thanh Hóa: Triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững

Thanh Hóa đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới hàng năm 1,5% trở lên, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững.
Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Còn bất cập gì?

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Còn bất cập gì?

Công tác lập kế hoạch và phân bổ vốn còn bất cập, chưa sát với tình hình thực tiễn; nhiều địa phương sử dụng kết quả từ điều tra dân tộc thiểu số cũ.
Cơ bản thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm

Cơ bản thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã đạt một số kết quả tích cực, đời sống người nghèo, địa bàn nghèo có bước cải thiện, nâng cao.
Bộ Công Thương: Thúc đẩy tiêu thụ nông sản miền núi, vùng dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm

Bộ Công Thương: Thúc đẩy tiêu thụ nông sản miền núi, vùng dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm

Bà Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương đã có cuộc trao đổi với phóng viên về vấn đề tiêu thụ nông sản miền núi, vùng dân tộc.
Phát triển thị trường cho sản phẩm miền núi, vùng đồng bào dân tộc

Phát triển thị trường cho sản phẩm miền núi, vùng đồng bào dân tộc

Là khu vực tập trung nhiều sản phẩm đặc sản chất lượng, việc tìm đầu ra cho sản phẩm vùng miền núi, đồng bào dân tộc luôn được quan tâm đặc biệt.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mobile VerionPhiên bản di động