Vĩnh Phúc: Thành quả và định hướng trong xoá đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số

Hiện nay, 100% các xã miền núi tại tỉnh Vĩnh Phúc đã có trạm y tế xã, 100% các xã vùng dân tộc thiểu số, miền núi có nhà văn hoá hoặc điểm bưu điện văn hoá.
Lai Châu: Khánh thành và bàn giao Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Lự “Những bước chân vì cộng đồng” dự kiến sẽ xây thêm 5 nhà văn hóa cộng đồng

“Trắng” thôn, xã đặc biệt khó khăn

Theo ông Hoàng Anh – Phó Trưởng Ban phụ trách (Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc), giai đoạn 1997-2005 tỉnh Vĩnh Phúc có 6 xã đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2006-2010 chỉ còn 3 xã và đến năm 2015 Vĩnh Phúc không còn xã đặc biệt khó khăn, đến năm 2020, Vĩnh Phúc không còn thôn đặc biệt khó khăn và là tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành mục tiêu Chương trình 135.

Giai đoạn 2010-2020, Vĩnh Phúc có 40 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hiện nay Vĩnh Phúc còn 11 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, 100% số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Vĩnh Phúc: 100% các xã miền núi đã có trạm y tế và nhà văn hoá
Hiện nay 100% các xã miền núi tại tỉnh Vĩnh Phúc đã có trạm y tế xã, đa số thôn, đã có cán bộ y tế chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho đồng bào

Nhằm triển khai thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, quan tâm chăm lo, thăm hỏi, động viên và phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hàng năm, tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cung cấp thông tin và tổ chức cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đi thực tế, thăm quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh; thực hiện cấp Báo Vĩnh Phúc, Báo Dân tộc phát triển và các chế độ chính sách khác đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

Các chính sách về y tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo đã được Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với các ngành, các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả: Cơ sở vật chất và thiết bị y tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tăng cường, hiện nay 100% các xã miền núi đã có trạm y tế xã, đa số thôn, đã có cán bộ y tế chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho đồng bào.

Hệ thống các thiết chế văn hóa vùng dân tộc thiểu số và miền núi được củng cố và quan tâm đầu tư, đến nay 100% các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi có nhà văn hoá hoặc điểm bưu điện văn hoá; công tác giáo dục được quan tâm chú trọng, cơ sở vật chất trường lớp học được đầu tư xây dựng, nâng cấp và kiên cố hoá.

Từ năm 2021 đến nay, Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc đã tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I, từ 2021-2025.

Các chương trình, chính sách được triển khai đồng bộ, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi vùng dân tộc thiểu số: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản bước đầu phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng; các ngành dịch vụ phát triển đa dạng, có chuyển biến tích cực cả về quy mô, cơ cấu và chất lượng.

Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc và miền núi giảm nhanh, năm 2011 là 12,47%, đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (11 xã) còn 2,34% (của cả tỉnh là 0,96%), nhiều hộ đã có tích luỹ và mở rộng phát triển sản xuất, phát triển kinh tế, du lịch dịch vụ.

Các công trình cơ sở hạ tầng đầu tư đã phát huy hiệu quả, nhiều tuyến đường được mở mới đến thôn của các xã vùng miền núi; văn hóa các dân tộc được tôn trọng, giữ gìn, phát huy; đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào được cải thiện; giáo dục và đào tạo có nhiều thành tựu về chất lượng, mạng lưới trường lớp học từ bậc mầm non đến trung học phổ thông được xây dựng kiên cố; công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; đời sống vật chất của đồng bào từng bước được cải thiện và nâng cao; khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường; an ninh quốc phòng được giữ vững; hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố. Với những kết quả trên đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh. Đến nay 100% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Vĩnh Phúc: 100% các xã miền núi đã có trạm y tế và nhà văn hoá
Vĩnh Phúc sẽ tập trung các nguồn lực phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc, có chính sách thu hút đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, theo ông Hoàng Anh, cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc cần bám sát Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, trong đó trọng tâm là quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, bao gồm:

Một là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ vai trò, vị trí, tiềm năng, lợi thế của vùng dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, từ đó thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc theo nội dung Chiến lược công tác dân tộc trong tình hình mới; chủ động đấu tranh chống lại âm mưu diễn biến hoà bình, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, lôi kéo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch.

Hai là: Tập trung các nguồn lực phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc, có chính sách thu hút đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa; quy hoạch, sắp xếp, ổn định dân cư gắn với đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và xây dựng nông thôn mới.

Ba là: Triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác Dân tộc trong tình hình mới; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Bốn là: Xây dựng kế hoạch phát triển toàn diện văn hoá dân tộc thiểu số; giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá, truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số; bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục, phong tục, tập quán, tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh; xây dựng nếp sống văn minh, bài trừ mê tín, dị đoan, hủ tục lạc hậu trong vùng dân tộc thiểu số.

Năm là: Đề cao và phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc; xây dựng, bổ sung quy ước, hương ước của xã, thôn, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tiến bộ, văn minh phù hợp với điệu kiện của từng địa phương, cơ sở.

Nguyễn Hòa

Tin mới nhất

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Còn bất cập gì?

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Còn bất cập gì?

Công tác lập kế hoạch và phân bổ vốn còn bất cập, chưa sát với tình hình thực tiễn; nhiều địa phương sử dụng kết quả từ điều tra dân tộc thiểu số cũ.
Cơ bản thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm

Cơ bản thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã đạt một số kết quả tích cực, đời sống người nghèo, địa bàn nghèo có bước cải thiện, nâng cao.
Bộ Công Thương: Thúc đẩy tiêu thụ nông sản miền núi, vùng dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm

Bộ Công Thương: Thúc đẩy tiêu thụ nông sản miền núi, vùng dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm

Bà Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương đã có cuộc trao đổi với phóng viên về vấn đề tiêu thụ nông sản miền núi, vùng dân tộc.
Phát triển thị trường cho sản phẩm miền núi, vùng đồng bào dân tộc

Phát triển thị trường cho sản phẩm miền núi, vùng đồng bào dân tộc

Là khu vực tập trung nhiều sản phẩm đặc sản chất lượng, việc tìm đầu ra cho sản phẩm vùng miền núi, đồng bào dân tộc luôn được quan tâm đặc biệt.
Xóa “vùng lõi nghèo”: Cần sự chung tay toàn xã hội

Xóa “vùng lõi nghèo”: Cần sự chung tay toàn xã hội

Trung du và miền núi phía Bắc vẫn là “vùng lõi nghèo" của cả nước khi tỷ lệ nghèo đa chiều năm 2022 là 22%, gấp gần 3 lần bình quân cả nước.

Tin cùng chuyên mục

Người dân ở nhiều huyện miền núi xứ Thanh mong chờ có một cây cầu bê tông

Người dân ở nhiều huyện miền núi xứ Thanh mong chờ có một cây cầu bê tông

Nhiều cây cầu treo ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Người dân nơi đây mong lắm một cây cầu bê tông.
Bắc Kạn: Triển khai thực chất và hiệu quả công tác giảm nghèo thông tin

Bắc Kạn: Triển khai thực chất và hiệu quả công tác giảm nghèo thông tin

Bằng kế hoạch cụ thể, sự phối hợp đồng bộ của các cấp chính quyền, Bắc Kạn đã và đang triển khai hiệu quả công tác giảm nghèo thông tin trên địa bàn.
Thủ tướng: Kon Tum cần triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, giảm nghèo

Thủ tướng: Kon Tum cần triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, giảm nghèo

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Kon Tum triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về giám sát 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về giám sát 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Các Chương trình mục tiêu quốc gia bước đầu đạt một số kết quả tích cực, bám sát mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phạm vi, nguyên tắc trong Nghị quyết của Quốc hội.
Bài 3: Cần tạo chuyển biến căn bản, tập trung toàn lực thực hiện

Bài 3: Cần tạo chuyển biến căn bản, tập trung toàn lực thực hiện

3 chương trình mục tiêu quốc gia đã cho thấy vai trò quan trọng, do đó, việc đẩy nhanh thực hiện các chương trình này luôn nhận được sự quan tâm lớn.
Bài 2: Đột phá vào các "điểm nghẽn"

Bài 2: Đột phá vào các "điểm nghẽn"

Nguồn vốn đầu tư 3 chương trình mục tiêu quốc gia chưa đáp ứng được yêu cầu, phân bổ vốn còn manh mún, chưa phù hợp với đặc thù từng vùng, miền...
Quảng Nam: Đảm bảo giải ngân 100% vốn ngân sách Trung ương về các chương trình mục tiêu quốc gia

Quảng Nam: Đảm bảo giải ngân 100% vốn ngân sách Trung ương về các chương trình mục tiêu quốc gia

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đề nghị cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải ngân vốn của từng chương trình mục tiêu quốc gia tại các địa phương.
Thừa Thiên Huế:  Ngày hội việc làm gắn với giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thừa Thiên Huế: Ngày hội việc làm gắn với giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thừa Thiên Huế phối hợp huyện miền núi A Lưới tổ chức Ngày hội việc làm gắn với giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc.
Gia Lai: Tuyên truyền khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên xóa đói giảm nghèo cho đồng bào

Gia Lai: Tuyên truyền khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên xóa đói giảm nghèo cho đồng bào

Tỉnh Gia Lai cần chú trọng tuyên truyền thay đổi nhận thức người dân bằng cách khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên xóa đói giảm nghèo.
Thanh Hóa: Người dân bản nghèo Sài Khao mừng đón “ánh sáng” trước ngày vui Tết Độc lập 2/9

Thanh Hóa: Người dân bản nghèo Sài Khao mừng đón “ánh sáng” trước ngày vui Tết Độc lập 2/9

Sau nhiều năm mong đợi, người dân bản Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa vui mừng vì đón ánh sáng điện trước ngày vui Tết Độc lập 2/9.
Huyện Yên Định (Thanh Hóa): Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Huyện Yên Định (Thanh Hóa): Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác giảm nghèo huyện Yên Định đạt được những kết quả đáng ghi nhận, huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,06%.
Thừa Thiên Huế: Tập trung nguồn lực, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thừa Thiên Huế: Tập trung nguồn lực, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số

Tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung mọi nguồn lực, trong đó thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Cà Mau phấn đấu giảm nghèo đa chiều, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới

Cà Mau phấn đấu giảm nghèo đa chiều, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới

Năm 2023 Cà Mau phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tối thiểu 0,8% và công tác giảm nghèo bền vững đang được địa phương tập trung triển khai.
Phát huy vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Phát huy vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Phát huy vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng về an sinh xã hội.
Tín dụng chính sách xã hội: “Điểm sáng” trong hệ thống các chính sách giảm nghèo

Tín dụng chính sách xã hội: “Điểm sáng” trong hệ thống các chính sách giảm nghèo

Tín dụng chính sách xã hội đã trở thành “điểm sáng” và là “trụ cột” trong hệ thống các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.
Quảng Nam: Gỡ khó cho doanh nghiệp trồng sâm Ngọc Linh tiếp cận nguồn vốn vay

Quảng Nam: Gỡ khó cho doanh nghiệp trồng sâm Ngọc Linh tiếp cận nguồn vốn vay

Hiện nhiều hộ trồng sâm và doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Nam gặp khó khi chưa thể tiếp cận nguồn vốn vay để tiếp tục đầu tư, phát triển sâm Ngọc Linh.
Yên Bái kiến nghị Chính phủ gỡ vướng cho các chương trình mục tiêu quốc gia

Yên Bái kiến nghị Chính phủ gỡ vướng cho các chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 10/8, trong buổi làm việc và khảo sát tại huyện Trấn Yên của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, tỉnh Yên Bái có một số kiến nghị nhằm gỡ vướng cho các CTMTQG.
Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa gợi mở nhiều hướng phát triển cho xã đặc biệt khó khăn huyện Như Xuân

Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa gợi mở nhiều hướng phát triển cho xã đặc biệt khó khăn huyện Như Xuân

Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa đã gợi mở các hướng phát triển, các mô hình kinh tế và xây dựng nông thôn mới cho xã đặc biệt khó khăn của huyện Như Xuân.
Nghệ An: Đoàn giám sát Quốc hội làm việc về thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Nghệ An: Đoàn giám sát Quốc hội làm việc về thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, làm việc với tỉnh Nghệ An về về thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện miền núi Quế Phong.
Y Tý phấn đấu đến năm 2030 trở thành khu du lịch đặc sắc

Y Tý phấn đấu đến năm 2030 trở thành khu du lịch đặc sắc

Chiều 28/7, huyện Bát Xát đã tổ chức Hội thảo Đề án phát triển du lịch Ý Tý đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động