Chính sách dân tộc phải phù hợp với văn hóa và tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu, chính sách dân tộc phải phát huy thế mạnh từng vùng, miền và phù hợp với văn hóa, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số.
Phát triển nguồn nhân lực: Tăng khả năng tiếp cận thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Chương trình “góp cây tạo sinh kế” hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số Nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 48/TB-VPCP ngày 22/2/2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại buổi làm việc với Ủy ban Dân tộc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ủy ban Dân tộc và các bộ, cơ quan liên quan trong những năm qua, đạt được nhiều thành tích nổi bật. Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về công tác dân tộc được chỉ đạo sát sao, nhất quán, thuận lợi và được ưu tiên bố trí nguồn vốn thực hiện.

"Công tác thực hiện các chính sách dân tộc được tổ chức triển khai hiệu quả, toàn diện trên 13 lĩnh vực đạt một số kết quả tích cực như: Kinh tế các tỉnh có vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tăng trưởng khá; tỷ lệ hộ nghèo tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn giảm từ 2-3%/năm; thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tăng từ 1,5 - 2 lần" - Thông báo kết luận nêu rõ.

Hệ thống đường giao thông cơ bản thuận lợi cho đi lại và phát triển kinh tế; nhiều trường lớp, trạm y tế xã đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu của nhân dân; chất lượng dân số, sức khỏe của đồng bào được cải thiện; các giá trị văn hóa dân tộc truyền thống tốt đẹp được bảo tồn và phát huy; hệ thống chính trị cơ sở ngày càng được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Chính sách dân tộc phải phù hợp với văn hóa và tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số
Chính sách dân tộc phải phù hợp với văn hóa và tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số

Những thành tích trên đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước ta.

Đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng cơ chế, chính sách quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình dân tộc thiểu số và miền núi với 32/35 văn bản để quy định, hướng dẫn về cơ chế, chính sách phục vụ quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình dân tộc thiểu số và miền núi; công tác kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp được thực hiện sớm.

Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn thực hiện Chương trình dân tộc thiểu số và miền núi vẫn còn hạn chế so với 2 chương trình mục tiêu quốc gia khác; việc ban hành các văn bản để quy định, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Chương trình dân tộc thiểu số và miền núi còn chậm; nhiều địa phương còn gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong thời gian tới, đặc biệt là Chương trình dân tộc thiểu số và miền núi, Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các học viên thực hành kỹ năng gấp khăn phục vụ bữa ăn của du khách

Khuyến khích, giao cho cộng đồng người dân thực hiện dự án liên kết phát triển sản xuất

Tập trung, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình dân tộc thiểu số và miền núi và chủ động nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình dân tộc thiểu số và miền núi bảo đảm phù hợp tình hình thực tiễn, tháo gỡ kịp thời vướng mắc của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện; hoàn thành trong Quý I năm 2023.

Chủ động rà soát, theo dõi, giám sát, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình dân tộc thiểu số và miền núi bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành dứt điểm các dự án và các mục tiêu đề ra; tránh đầu tư dàn trải, manh mún, không hiệu quả.

Thường xuyên tổng hợp khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các địa phương liên quan đến triển khai thực hiện Chương trình dân tộc thiểu số và miền núi để kịp thời trả lời, hướng dẫn các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp chung khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các địa phương liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành khác, trong đó đề xuất cụ thể cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành và giải pháp tháo gỡ theo quy định.

Đổi mới phương thức xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc. Chính sách dân tộc phải phát huy thế mạnh từng vùng, miền và phù hợp với văn hóa và tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường phân cấp, trao quyền cho địa phương và khuyến khích, giao cho cộng đồng người dân thực hiện những kế hoạch, dự án liên kết phát triển sản xuất, công trình có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, gắn liền với cuộc sống hằng ngày của người dân.

Nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Rà soát, nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan công tác dân tộc từ trung ương đến các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội, đảm bảo đủ năng lực để thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, nhất là với vai trò cơ quan chủ quản Chương trình dân tộc thiểu số và miền núi.

Ngân Thương

Tin mới nhất

Tỉnh Yên Bái: Gần 150 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 3.022 căn nhà cho hộ nghèo

Tỉnh Yên Bái: Gần 150 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 3.022 căn nhà cho hộ nghèo

Giai đoạn 2023-2025, tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ xây dựng 3.022 căn nhà, trong đó làm mới 2.351 căn và sửa chữa 671 căn cho các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn.
Giảm nghèo đa chiều còn nhiều thách thức

Giảm nghèo đa chiều còn nhiều thách thức

Mặc dù công tác giảm nghèo đã đạt được nhiều thành tựu nhưng để đạt được mục tiêu giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều sẽ là một thách thức không nhỏ.
Chính sách tín dụng giúp người dân thoát nghèo

Chính sách tín dụng giúp người dân thoát nghèo

Nhờ chính sách tín dụng, nhiều hộ nông dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu.
Thái Nguyên: Giảm 10.000 hộ nghèo nhờ các chính sách hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế

Thái Nguyên: Giảm 10.000 hộ nghèo nhờ các chính sách hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế

Nhờ tích cực triển khai chính sách hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo tại tỉnh Thái Nguyên giảm nhanh trong thời gian qua.
Vĩnh Phúc sẽ có 60 làng đạt tiêu chí “Làng văn hoá kiểu mẫu” vào năm 2030

Vĩnh Phúc sẽ có 60 làng đạt tiêu chí “Làng văn hoá kiểu mẫu” vào năm 2030

Vĩnh Phúc đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh có tối thiểu 60 làng được xây dựng đạt các tiêu chí của “Làng văn hóa kiểu mẫu” do cấp có thẩm quyền ban hành.

Tin cùng chuyên mục

Yên Bái: 66.200 lượt hộ nghèo địa phương đã thoát nghèo

Yên Bái: 66.200 lượt hộ nghèo địa phương đã thoát nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo ở Yên Bái giảm nhanh, bình quân 4,6%/năm giai đoạn 2016-2021. Từ năm 2016 đến nay, có 66.200 lượt hộ nghèo địa phương đã thoát nghèo.
Quảng Nam: Tập trung thực hiện công tác giảm nghèo bền vững

Quảng Nam: Tập trung thực hiện công tác giảm nghèo bền vững

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức kịp thời, hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo.
Tuyên Quang: 100% cơ sở thụ hưởng chính sách khuyến công thuộc địa bàn khó khăn

Tuyên Quang: 100% cơ sở thụ hưởng chính sách khuyến công thuộc địa bàn khó khăn

10 năm qua, khuyến công Tuyên Quang đã hỗ trợ 238 cơ sở công nghiệp nông thôn thụ hưởng chính sách khuyến công, 100% số đó thuộc địa bàn khó khăn.
Giảm nghèo bền vững: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Giảm nghèo bền vững: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước, Đảng ta luôn xác định xóa đói, giảm nghèo bền vững là một trong những quyết sách quan trọng vì ấm no của nhân dân.
Lai Châu kỳ vọng giảm nghèo bền vững bằng cây sâm

Lai Châu kỳ vọng giảm nghèo bền vững bằng cây sâm

UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành kế hoạch phát triển cây sâm nhằm giúp bà con đồng bào dân tộc giảm nghèo bền vững từ loại cây này.
Tỉnh Phú Thọ dành nhiều nguồn lực hỗ trợ phát triển cây chè

Tỉnh Phú Thọ dành nhiều nguồn lực hỗ trợ phát triển cây chè

Tỉnh Phú Thọ đã xây dựng nhiều chính sách hỗ trợ cũng như dành nguồn lực đáng kể cho phát triển cây chè.
Tuyên Quang: Huy động mọi nguồn lực trong xã hội để giảm nghèo bền vững

Tuyên Quang: Huy động mọi nguồn lực trong xã hội để giảm nghèo bền vững

Tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tập trung huy động nguồn lực trong xã hội để thực hiện công tác giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, tiến tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Vĩnh Phúc: Thành quả và định hướng trong xoá đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số

Vĩnh Phúc: Thành quả và định hướng trong xoá đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số

Hiện nay, 100% các xã miền núi tại tỉnh Vĩnh Phúc đã có trạm y tế xã, 100% các xã vùng dân tộc thiểu số, miền núi có nhà văn hoá hoặc điểm bưu điện văn hoá.
Tuần Giáo - Điện Biên: Nhiều chính sách xoá đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc

Tuần Giáo - Điện Biên: Nhiều chính sách xoá đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc

Huyện Tuần Giáo đặt mục tiêu tỷ lệ nghèo chung toàn huyện giảm từ 5,5% trở lên, hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới.
Vĩnh Phúc triển khai nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Vĩnh Phúc triển khai nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm triển khai các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhờ đó đời sống người dân vùng dân tộc được cải thiện tích cực.
Giảm nghèo đa chiều trong tình hình mới

Giảm nghèo đa chiều trong tình hình mới

Để giảm nghèo đa chiều, các bộ, ngành, địa phương bố trí ngân sách tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ chương trình cơ chế, chính sách...
Giảm nghèo còn nhiều thách thức

Giảm nghèo còn nhiều thách thức

Dù đạt được nhiều thành tựu nhưng công tác giảm nghèo, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu vùng xa vẫn đối diện không ít thách thức.
Bộ Công Thương: Đồng hành, hỗ trợ các địa phương miền núi xuất khẩu nông sản

Bộ Công Thương: Đồng hành, hỗ trợ các địa phương miền núi xuất khẩu nông sản

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều giải pháp để đồng hành, hỗ trợ các địa phương miền núi xuất khẩu nông sản.
Lồng ghép nguồn lực để giảm nghèo bền vững

Lồng ghép nguồn lực để giảm nghèo bền vững

Nhờ lồng ghép các nguồn đầu tư, phát huy nội lực trong nhân dân... công tác giảm nghèo bền vững ở nhiều địa phương đã đạt được kết quả tích cực.
Hà Nội tiếp tục dành nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững

Hà Nội tiếp tục dành nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững

TP. Hà Nội tiếp tục dành các nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững, trong đó chú trọng tới đối tượng yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa…
Quảng Nam cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Quảng Nam cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị Quảng Nam đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia.
Quảng Trị: Huy động mọi nguồn lực xây nhà mới cho hộ nghèo

Quảng Trị: Huy động mọi nguồn lực xây nhà mới cho hộ nghèo

Mục tiêu huy động mọi nguồn lực, cùng với nhà nước hỗ trợ xây mới nhà ở cho 3.152 hộ nghèo. Phấn đấu đến cuối năm 2026 toàn tỉnh cơ bản không còn hộ nghèo.
Chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Nhiều ý kiến được chia sẻ tại Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi
Đòn bẩy giúp vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát triển bền vững

Đòn bẩy giúp vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát triển bền vững

Việc thực hiện chính sách dân tộc, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, góp phần tích cực cho công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững.
Quảng Ngãi: Năm 2023, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 1,13%

Quảng Ngãi: Năm 2023, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 1,13%

Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến cuối năm 2023, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,13%, giảm 4.107 hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3,24%....
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động