Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp xanh, bền vững vùng Tây Nguyên gắn với bảo vệ rừng

Ngày 4/4 tại tỉnh Đắk Lắk, đã diễn ra hội thảo “Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp xanh, bền vững vùng Tây Nguyên gắn với quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh làm việc với Đắk Lắk về bảo vệ, phát triển rừng Bắc Kạn cần duy trì và nâng cao bền vững tỷ lệ che phủ rừng

Hội thảo “Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp xanh, bền vững vùng Tây Nguyên gắn với quản lý, bảo vệ và phát triển rừng” do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônTỉnh uỷ Đắk Lắk tổ chức. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh chủ trì hội thảo.

Cùng tham dự Hội thảo có Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương; Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND, các cơ quan liên quan của 5 tỉnh Tây Nguyên; Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện một số Hiệp hội; các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp.

Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo

Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng, trao đổi những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhất là những nhiệm vụ giải pháp đột phá tạo động lực để phát triển bền vững rừng trong giai đoạn tới, phục vụ công tác sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Thảo luận về những nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp xanh, bền vững vùng Tây Nguyên trong bối cảnh mới, phục vụ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu chào mừng Hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung cho biết, Hội thảo là một sự kiện quan trọng và ý nghĩa trong bối cảnh đất nước đang thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo hướng xanh, bền vững và hiệu quả. Đặc biệt là với vùng Tây Nguyên - một vùng có vai trò chiến lược trong an ninh quốc gia, có tiềm năng lớn trong phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp và là một trong các vùng có diện tích rừng lớn nhất cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nêu rõ Tây Nguyên có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Phát triển Tây Nguyên nhanh, bền vững là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển của các địa phương trong vùng và cả nước. Phát triển vùng Tây Nguyên phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, bảo đảm thống nhất v ới hệ thống quy hoạch quốc gia, phù hợp với chiến lược quốc gia về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cơ cấu lại kinh tế vùng theo hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là trọng tâm; chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, dựa trên ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại Hội thảo
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại Hội thảo.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, Tây Nguyên là vùng có diện tích rừng lớn thứ hai cả nước, có tiềm năng lớn về phát triển tài nguyên rừng và nhiều lợi thế về phát triển kinh tế, phát triển lâm nghiệp. Rừng Tây Nguyên có ảnh hưởng lớn tới đời sống kinh tế - xã hội của các dân tộc thiểu số, có vị trí quan trọng về an ninh chính trị, môi trường sinh thái, đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn nước, điều tiết khí hậu cho Vùng.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nêu rõ, Ban Bí thư đã có Chỉ thị số 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Trung ương cũng đã ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế- xã hội; các Nghị quyết về định hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng trên cả nước, trong đó chú trọng tới công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhất là các Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5, khoá XIII, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2030, tầm nhìn 2045; Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trình bày 10 tham luận, trong đó có 2 tham luận của các bộ: Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 03 tham luận của đồng chí Lãnh đạo Tỉnh uỷ Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng; có 4 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học và tham luận của đại diện doanh nghiệp. Với các nội dung: Chính sách, pháp luật đất đai hiện hành về quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp và định hướng bổ sung, hoàn thiện; Khai thác tiềm năng, dựa trên 4 trụ cột để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị; Việc thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và giải pháp phát triển bền vững dịch vụ môi trường rừng trong thời gian tới; Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 13 của tỉnh Đắk Nông; Lâm Đồng chuyển đổi kép xanh và công nghệ số ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; Kinh tế tuần hoàn trong Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh và sự phát triền bền vững cho vùng Tây Nguyên; Bảo đảm sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị; Khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách cho thị trường tín chỉ cac-bon ở Việt Nam; Định hướng chủ đạo trong phát triển bền vững tại Tây Nguyên; Phát triển nông lâm nghiệp bền vững từ mô hình cà phê vườn hữu cơ theo hệ sinh thái rừng.

Đoàn chủ tọa Hội thảo.
Đoàn chủ tọa Hội thảo.

Các báo cáo, ý kiến tham luận và phát biểu tại Hội thảo đã tập trung vào những nội dung trọng tâm trong phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp xanh, bền vững vùng Tây Nguyên gắn với quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, cụ thể là: Những kết quả đạt được trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng như về hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật; về kinh tế, đã thay đổi cơ cấu sản xuất lâm nghiệp theo hướng giá trị gia tăng của chuỗi sản xuất lâm nghiệp; về an sinh xã hội, các hoạt động lâm nghiệp đã tạo việc làm cho khoảng 5 triệu lao động, trong đó, các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng cao chiếm tỷ lệ lớn; về môi trường, tỷ lệ che phủ rừng liên tục tăng). Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã thảo luận về những hạn chế, khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đặc biệt, Hội thảo đã có nhiều kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện tốt tiến trình phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp xanh, bền vững vùng Tây Nguyên gắn với quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh ghi nhận sự chuẩn bị tích cực, chu đáo của Ban Tổ chức, cảm ơn các ý kiến tham luận và phát biểu, đóng góp tâm huyết, trách nhiệm tại Hội thảo, với nhiều nội dung trọng tâm trong phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp xanh, bền vững vùng Tây Nguyên gắn với quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đồng tình với các kiến nghị, đề xuất và nhấn mạnh một số nội dung như: Thứ nhất, về định hướng bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai hiện hành về quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp. Thứ hai, các giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và giải pháp phát triển bền vững dịch vụ môi trường rừng trong thời gian tới; hoàn thiện cơ chế, chính sách cho thị trường tín chỉ cac-bon ở Việt Nam. Thứ ba, các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi trong công tác bảo đảm an sinh đối với người dân khu vực có rừng. Thứ tư, khai thác tiềm năng Tây nguyên dựa trên 4 trụ cột để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị. Thứ năm, một số giải pháp, kinh nghiệm thực hiện kinh tế tuần hoàn trong chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và sự phát triển bền vững cho Tây Nguyên; sản xuất, canh tác nông nghiệp hữu cơ theo phương thức phát triển của hệ sinh thái rừng Tây Nguyên.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cũng đề nghị Ban Tổ chức Hội thảo tổng hợp, chắt lọc, tiếp thu tối đa những nội dung được trình bày và ý kiến đóng góp để kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp xanh, bền vững vùng Tây Nguyên và công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/02/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Đức Thảo - Thành Long

Tin mới nhất

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Còn bất cập gì?

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Còn bất cập gì?

Công tác lập kế hoạch và phân bổ vốn còn bất cập, chưa sát với tình hình thực tiễn; nhiều địa phương sử dụng kết quả từ điều tra dân tộc thiểu số cũ.
Cơ bản thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm

Cơ bản thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã đạt một số kết quả tích cực, đời sống người nghèo, địa bàn nghèo có bước cải thiện, nâng cao.
Bộ Công Thương: Thúc đẩy tiêu thụ nông sản miền núi, vùng dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm

Bộ Công Thương: Thúc đẩy tiêu thụ nông sản miền núi, vùng dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm

Bà Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương đã có cuộc trao đổi với phóng viên về vấn đề tiêu thụ nông sản miền núi, vùng dân tộc.
Phát triển thị trường cho sản phẩm miền núi, vùng đồng bào dân tộc

Phát triển thị trường cho sản phẩm miền núi, vùng đồng bào dân tộc

Là khu vực tập trung nhiều sản phẩm đặc sản chất lượng, việc tìm đầu ra cho sản phẩm vùng miền núi, đồng bào dân tộc luôn được quan tâm đặc biệt.
Xóa “vùng lõi nghèo”: Cần sự chung tay toàn xã hội

Xóa “vùng lõi nghèo”: Cần sự chung tay toàn xã hội

Trung du và miền núi phía Bắc vẫn là “vùng lõi nghèo" của cả nước khi tỷ lệ nghèo đa chiều năm 2022 là 22%, gấp gần 3 lần bình quân cả nước.

Tin cùng chuyên mục

Người dân ở nhiều huyện miền núi xứ Thanh mong chờ có một cây cầu bê tông

Người dân ở nhiều huyện miền núi xứ Thanh mong chờ có một cây cầu bê tông

Nhiều cây cầu treo ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Người dân nơi đây mong lắm một cây cầu bê tông.
Bắc Kạn: Triển khai thực chất và hiệu quả công tác giảm nghèo thông tin

Bắc Kạn: Triển khai thực chất và hiệu quả công tác giảm nghèo thông tin

Bằng kế hoạch cụ thể, sự phối hợp đồng bộ của các cấp chính quyền, Bắc Kạn đã và đang triển khai hiệu quả công tác giảm nghèo thông tin trên địa bàn.
Thủ tướng: Kon Tum cần triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, giảm nghèo

Thủ tướng: Kon Tum cần triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, giảm nghèo

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Kon Tum triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về giám sát 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về giám sát 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Các Chương trình mục tiêu quốc gia bước đầu đạt một số kết quả tích cực, bám sát mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phạm vi, nguyên tắc trong Nghị quyết của Quốc hội.
Bài 3: Cần tạo chuyển biến căn bản, tập trung toàn lực thực hiện

Bài 3: Cần tạo chuyển biến căn bản, tập trung toàn lực thực hiện

3 chương trình mục tiêu quốc gia đã cho thấy vai trò quan trọng, do đó, việc đẩy nhanh thực hiện các chương trình này luôn nhận được sự quan tâm lớn.
Bài 2: Đột phá vào các "điểm nghẽn"

Bài 2: Đột phá vào các "điểm nghẽn"

Nguồn vốn đầu tư 3 chương trình mục tiêu quốc gia chưa đáp ứng được yêu cầu, phân bổ vốn còn manh mún, chưa phù hợp với đặc thù từng vùng, miền...
Quảng Nam: Đảm bảo giải ngân 100% vốn ngân sách Trung ương về các chương trình mục tiêu quốc gia

Quảng Nam: Đảm bảo giải ngân 100% vốn ngân sách Trung ương về các chương trình mục tiêu quốc gia

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đề nghị cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải ngân vốn của từng chương trình mục tiêu quốc gia tại các địa phương.
Thừa Thiên Huế:  Ngày hội việc làm gắn với giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thừa Thiên Huế: Ngày hội việc làm gắn với giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thừa Thiên Huế phối hợp huyện miền núi A Lưới tổ chức Ngày hội việc làm gắn với giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc.
Gia Lai: Tuyên truyền khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên xóa đói giảm nghèo cho đồng bào

Gia Lai: Tuyên truyền khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên xóa đói giảm nghèo cho đồng bào

Tỉnh Gia Lai cần chú trọng tuyên truyền thay đổi nhận thức người dân bằng cách khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên xóa đói giảm nghèo.
Thanh Hóa: Người dân bản nghèo Sài Khao mừng đón “ánh sáng” trước ngày vui Tết Độc lập 2/9

Thanh Hóa: Người dân bản nghèo Sài Khao mừng đón “ánh sáng” trước ngày vui Tết Độc lập 2/9

Sau nhiều năm mong đợi, người dân bản Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa vui mừng vì đón ánh sáng điện trước ngày vui Tết Độc lập 2/9.
Huyện Yên Định (Thanh Hóa): Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Huyện Yên Định (Thanh Hóa): Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác giảm nghèo huyện Yên Định đạt được những kết quả đáng ghi nhận, huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,06%.
Thừa Thiên Huế: Tập trung nguồn lực, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thừa Thiên Huế: Tập trung nguồn lực, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số

Tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung mọi nguồn lực, trong đó thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Cà Mau phấn đấu giảm nghèo đa chiều, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới

Cà Mau phấn đấu giảm nghèo đa chiều, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới

Năm 2023 Cà Mau phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tối thiểu 0,8% và công tác giảm nghèo bền vững đang được địa phương tập trung triển khai.
Phát huy vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Phát huy vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Phát huy vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng về an sinh xã hội.
Tín dụng chính sách xã hội: “Điểm sáng” trong hệ thống các chính sách giảm nghèo

Tín dụng chính sách xã hội: “Điểm sáng” trong hệ thống các chính sách giảm nghèo

Tín dụng chính sách xã hội đã trở thành “điểm sáng” và là “trụ cột” trong hệ thống các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.
Quảng Nam: Gỡ khó cho doanh nghiệp trồng sâm Ngọc Linh tiếp cận nguồn vốn vay

Quảng Nam: Gỡ khó cho doanh nghiệp trồng sâm Ngọc Linh tiếp cận nguồn vốn vay

Hiện nhiều hộ trồng sâm và doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Nam gặp khó khi chưa thể tiếp cận nguồn vốn vay để tiếp tục đầu tư, phát triển sâm Ngọc Linh.
Yên Bái kiến nghị Chính phủ gỡ vướng cho các chương trình mục tiêu quốc gia

Yên Bái kiến nghị Chính phủ gỡ vướng cho các chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 10/8, trong buổi làm việc và khảo sát tại huyện Trấn Yên của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, tỉnh Yên Bái có một số kiến nghị nhằm gỡ vướng cho các CTMTQG.
Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa gợi mở nhiều hướng phát triển cho xã đặc biệt khó khăn huyện Như Xuân

Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa gợi mở nhiều hướng phát triển cho xã đặc biệt khó khăn huyện Như Xuân

Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa đã gợi mở các hướng phát triển, các mô hình kinh tế và xây dựng nông thôn mới cho xã đặc biệt khó khăn của huyện Như Xuân.
Nghệ An: Đoàn giám sát Quốc hội làm việc về thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Nghệ An: Đoàn giám sát Quốc hội làm việc về thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, làm việc với tỉnh Nghệ An về về thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện miền núi Quế Phong.
Y Tý phấn đấu đến năm 2030 trở thành khu du lịch đặc sắc

Y Tý phấn đấu đến năm 2030 trở thành khu du lịch đặc sắc

Chiều 28/7, huyện Bát Xát đã tổ chức Hội thảo Đề án phát triển du lịch Ý Tý đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động